หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ผลงานทางวิชาการชื่อเรื่อง                    รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการใช้คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ชุด เล่าเรื่องเมืองทับปุด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                              สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน                  พรพิมล  อินทรักษ์
โรงเรียน                   วัดนิโครธาราม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ปีการศึกษา                2556
บทคัดย่อ

    การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองทับปุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองทับปุด ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด       เล่าเรื่องเมืองทับปุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองทับปุด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ปีการศึกษา 2556 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเล่าเรื่องเมืองทับปุด จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน  6 เรื่อง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด เล่าเรื่องเมืองทับปุด จำนวน  20  แผน  20  ชั่วโมง และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเล่าเรื่องเมืองทับปุด จำนวน 15 ข้อ
    ผลการศึกษาพบว่า
              1. หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด เล่าเรื่องเมืองทับปุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.05/85.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่วางไว้ 80/80
              2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด เล่าเรื่องเมืองทับปุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
              3. ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองทับปุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ 0.779  หมายความว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์    ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 77.90
              4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เล่าเรื่องเมืองทับปุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น